Rada rodziców

Rada Rodziców działa zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym regulaminem, który jest zgodny z ustawą o systemie oświaty i ze statutem szkoły.

Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły; jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, reprezentuje opinie związane z pracą szkoły.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z  wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców oraz z darowizn i dotacji.

Środki materialne zakupione z Funduszu Rady Rodziców stają się własnością szkoły. Środki te mogą pozostawać w użytkowaniu Rady Rodziców. Fundusze zgromadzone, a pochodzące z dotacji, powinny zostać wykorzystane zgodnie z intencją dotującego.

Rada rodziców rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca –

Zastępca –

Skarbnik –

Rada Rodziców rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – p. Anna Jastrzębska
Zastępca –  p. Wioleta Godlewska
Skarbnik – p. Justyna Werner

Rada Rodziców rok szkolny 2019/2020
Przewodnicząca – p. Anna Jastrzębska
Zastępca –  p. Wioleta Godlewska
Skarbnik – p. Justyna Werner
Sekretarz – p. Monika Grochowska

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019
Przewodnicząca – p. Anna Jastrzębska
Zastępca –  p. Ewelina Hanuszewska
Skarbnik – p. Ewa Zalewska
Sekretarz – p. Dorota Sikorska

Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018
Przewodnicząca – p. Anna Jastrzębska
Zastępca –  p. Dorota Sikorska
Skarbnik – p. Ewelina Hanuszewska
Sekretarz – p. Beata Kiedewicz

Rada Rodziców rok szkolny 2016/2017
Przewodnicząca – p. Monika Barcz
Zastępca –  p. Anna Jastrzębska
Skarbnik – p. Beata Kiedewicz
Sekretarz – p. Ewelina Hanuszewska

Rada Rodziców rok szkolny 2015/2016
Przewodnicząca –  p. Justyna Mrozowska
Zastępca – p. Anna Jastrzębska
Skarbnik – p. Beata Kiedewicz
Sekretarz –  p. Ewelina Hanuszewska

Rada Rodziców rok szkolny 2014/2015
Przewodnicząca –  p. Justyna Mrozowska
Zastępca – p. Lucyna Gabriel
Skarbnik – p. Sylwia Kopczyńska
Sekretarz –  p. Ewelina Hanuszewska

Rada Rodziców rok szkolny 2013/2014
Przewodnicząca –  p. Hanna Krysztofiak
Zastępca – p. Lucyna Starońska
Skarbnik – p. Justyna Mrozowska
Sekretarz –  p. Edyta Tykarska

Udostępnij innym poprzez: