Projekt edukacyjny

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – kliknij

DOKUMENTACJA DO PROJEKTU – kliknij

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego.

Informacja dla uczniów klas 8 i 7

 Uczniowie klas 7 i 8  biorą udział w realizacji projektów edukacyjnych. Metoda projektów polega na podjęciu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania  i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu.

  Z tematyką projektów edukacyjnych uczniowie zapoznają się ze strony internetowej naszej szkoły.  Uczniowie dokonają wyboru tematu projektu i uzgadniają jego realizację  z nauczycielem przedmiotu. Zapoznają się też z dokumentacją wymaganą podczas realizacji projektu i kryteriami oceny projektu oraz złożą pisemną deklarację. Wychowawcy i opiekunowie omówią z uczniami szkolne zasady pracy nad projektami, w tym zasady prowadzenia karty projektu i tworzenia dokumentacji projektu.

  W listopadzie  odbywać się będą spotkania informacyjne uczniów z opiekunami projektów, na których zespoły ustalą: cele oraz problem, który porusza projekt, scenariusz projektu i harmonogram działań, przydział zadań w zespole i sposób prezentacji projektu.

 Grudzień, styczeń, Luty, marzec, kwiecień,  – uczniowie realizują zaplanowane działania i uczestniczą w konsultacjach.

  Maj i Czerwiec (do 10 czerwca – prezentacja publiczna i ocena projektu).

 Udział w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na ocenę z zachowania.

 Informacja o udziale i temacie projektu będzie umieszczona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu
I.     Założenia podstawowe

 1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. Projekt edukacyjny jest to planowane, zespołowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
3. W celu realizacji projektu uczniowie mogą posługiwać się różnorodnymi metodami.
 4. Każdy uczeń Gimnazjum bierze aktywny udział w co najmniej jednym projekcie.
 5. Skład zespołu uczniowskiego realizującego projekt edukacyjny liczy od 3 do 4  uczestników.
 6. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów kl. 7 i 8.
 7. Do 30 listopada każdego roku uczniowie i rodzice kl.7 i 8, są informowani przez wychowawcę klasy o warunkach udziału w realizacji projektu.
 8. Warunki udziału są zamieszczone również na stronie internetowej szkoły, skąd rodzice mogą czerpać informacje dotyczące realizacji projektu.
 9. Opiekunem zespołu projektowego nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.

II.  Zadania nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje koordynatora  projektów edukacyjnych.
4. Do zadań koordynatora do spraw projektu edukacyjnego należy:
a) zebranie od przewodniczących zespołów przedmiotowych propozycji tematów projektów, przygotowanie „Zestawu tematów projektów edukacyjnych” na dany rok szkolny, który jest przedstawiany dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechniany, np.: na szkolnej stronie internetowej, w bibliotece szkolnej, w gablocie ściennej,
b) monitorowanie stanu realizacji projektów;
c) nadzór nad dokumentacją projektów;
d) określenie w porozumieniu z opiekunami harmonogramu prezentacji projektów,
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.
5. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a) wybór zakresu tematycznego projektu z uwzględnieniem propozycji uczniów,
b) podział uczniów na zespoły projektowe,
c) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
d) opracowanie i przedstawienie kryteriów projektu,
e) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
f) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
– karty projektu,
– karty oceny projektu,
– karty oceny wykonania i prezentacji projektu,
g) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
h) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
i) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
j) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
k) pomoc w prezentacji projektu;
l) ocena pracy każdego członka zespołu;
m) informowanie wychowawcy ucznia o jego udziale w projekcie;
n) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.
6. Wskazane jest, aby jeden nauczyciel – opiekun projektu, nadzorował pracę maksymalnie dwóch zespołów uczniowskich. Nauczyciel może opiekować się większą ilością zespołów uczniowskich jeśli sam wyrazi na to zgodę jak również zaakceptuje to dyrektor szkoły.
7. Nauczyciel, który nie jest opiekunem projektu może (z inicjatywy dyrektora szkoły) zostać przydzielony do pomocy nauczycielowi opiekunowi projektu (za zgodą opiekuna projektu ).
8. Nauczyciel opiekun projektu ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o przydzielenie nauczyciela, który nie jest opiekunem projektu, do pomocy nad realizacją projektu.

9. Nauczyciel, który nie jest opiekunem projektu, a współpracuje i pomaga opiekunowi projektu jest zobowiązany do:
a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas prezentacji projektu;
f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie,
h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
10. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
– wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
– monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
– przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) dokonanie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego.

   III. Działania projektowe

A. Wybór tematu projektu
1. W terminie do 30 listopada każdego roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają tematy projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym. Przewodniczący zespołów przedmiotowych przekazują (na nośniku elektronicznym) tematy ustalone przez nauczycieli szkolnemu  koordynatorowi  projektów edukacyjnych. Tematyka projektów edukacyjnych może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
2. Podczas ustalania tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej, zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne i warunki pracy szkoły.
3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klas  o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje ich z niniejszym regulaminem. Wychowawca przekazuje te informacje rodzicom swoich wychowanków, nie później niż do 30 listopada.
4. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki pracy szkoły.
5. Dopuszcza się (w wyjątkowych sytuacjach) modyfikację listy projektów edukacyjnych realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły uzasadnione przyczyny. Decyzje o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły z koordynatorem  projektów edukacyjnych po konsultacji z opiekunem projektu .
6. Wyboru określonego tematu projektu edukacyjnego dokonują uczniowie do 30 listopada , składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu, podpisaną przez nauczyciela opiekuna projektu.
7. W przypadku gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu z którym będzie pracował, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od niego (np. choroba), wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
8. Skład zespołu uczniowskiego realizującego projekt edukacyjny (od 3 do 4 osób) ostatecznie określa nauczyciel – opiekun projektu .
9. Ten sam projekt może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

B. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie :
– określają cele projektu,
– przygotowują scenariusz projektu,
– określają czas realizacji projektu ( zaleca się, aby nie przekraczał 3 miesięcy ),
– ustalają harmonogram działań,
– określają formy pracy,
– określają sposoby dokumentowania działań,
– ustalają zasady współpracy i podział zadań w zespole,
– omawiają wzory dokumentów,
– ustalają kryteria oceny projektu,
– ustalają sposób prezentacji i podsumowania projektu.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji. Na bieżąco monitorują prace zespołu i poszczególnych członków, udzielają im rad i wskazówek.
3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

C. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Opiekun projektu (po pierwszym spotkaniu z zespołem uczniowskim) przekazuje informację o czasie realizacji projektu i planowanym terminie jego zakończenia Szkolnemu zespołowi koordynacji projektów edukacyjnych.
2. Opiekun projektu ustala formułę i termin prezentacji ze Szkolnym zespołem koordynacji projektów edukacyjnych.
3. Uczniowie pracują nad realizacją projektu pod kierunkiem nauczyciela opiekuna.
4. Uczniowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w realizacji projektu, wywiązywać się z podjętych i wyznaczonych zadań.
5. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
6. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
D . Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekt kończy się publiczną prezentacją, której termin i ramy określa opiekun projektu w porozumieniu ze Szkolnym zespołem koordynacji projektów edukacyjnych.
2. Publiczna prezentacja projektu edukacyjnego powinna odbyć się najpóźniej do 10 czerwca danego roku szkolnego i może mieć formę:
a) wystawy,
b) uroczystości szkolnej,
c) festynu,
d) konkursu,
e) gazetki szkolnej,
f) przedstawienia,
g) prezentacji na stronach www,
h) prezentacji podczas zebrania z rodzicami,
i) inną – zaakceptowaną przez dyrektora szkoły.
3. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
4. Dokumentacja zakończonego projektu (kontrakt z uczniami, karta projektu uczniów, karta oceny projektu,  i inne dokumenty) zostaje przekazana dyrektorowi szkoły. Dokumentację tę przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy szkołę podstawową.

E . Ocena projektu.
1. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania, zgodnie z zapisem zawartym w statucie szkoły.
2. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
3. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
4. Udział ucznia w realizacji projektu kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył lub nie uczestniczył w realizacji projektu.
5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
6. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
7. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać ocenianiu z przedmiotu szkolnego jeśli projekt dotyczy treści edukacyjnych. Nauczyciel wystawia wtedy uczniowi jedną ocenę cząstkową ze swojego przedmiotu.

       I V.  Ustalenia  końcowe


1. Zmiana terminu prezentacji możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 2. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz tematu tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował kilka projektów,  podejmuje decyzję który ma zostać wpisany ma świadectwie.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z  realizacji projektu edukacyjnego.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Udostępnij innym poprzez: