Klasa 8

PREZENTACJA  DLA  KLASY  8 – kliknij

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022/23

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach  I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 – z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

                                  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

                                                         Termin główny:

 • Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 • Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
 • Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

                                                       Termin dodatkowy:

 • Język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • Matematyka – 13 czerwca 2023r. (wtorek) – godz. 9:00
 • Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  –  do 6 lipca 2023r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  –  6 lipca  2023r.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą ważną legitymację szkolną oraz przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom, którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  –  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023)

                                                    Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte     (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz     z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji na stronie: http://www.oke.gda.pl/
oraz  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Udostępnij innym poprzez: