Informacje dla rodziców

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.

 Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2024 r. 

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Przerwy świąteczne:

– zimowa: 23 – 31 grudnia 2023 r.

– wiosenna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty: zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE

14 maja – język polski

15 maja –  matematyka

16 maja –  język angielski

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (do 8 dni):

– 2 i 3 listopada

– 2 maja.

– 14, 15, 16 maja – egzamin ósmoklasisty

– 31 maja

– 19 czerwca

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

– 14 września. – przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego

 – 29 stycznia – klasyfikacja śródroczna

–  17 czerwca – klasyfikacja roczna

 TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

– 21 września (czwartek)

– 23 listopada ( czwartek)

– 31 stycznia ( środa)

– 25 kwietnia (czwartek)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Uprzejmie informuję, iż Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy w okresie ferii zimowych jest otwarta w standardowym czasie. W razie pilnej konieczności konsultacji psychologicznej na formularzu zgłoszenia należy dopisać „PILNE” .

Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu  56 49 49 591.

Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 49 44 591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 49 44 591.

Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e – mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on – line. 

Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 01. 01. 2021 r.


Grafika przedstawiająca dziewczynkę siedzącą przy komputerze. Obok napis do 26 czerwca przedłużamy kształcenie na odległość.Rozporządzenie podpisane.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

W związku z decyzją rządu informuję, że postanowiliśmy otworzyć szkoły podstawowe w gminie Bobrowo. Decyzję o posłaniu dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I-III pozostawiamy Wam Rodzicom/Opiekunom. W związku z powyższym ci z Państwa, którzy zadecydują się na posłanie swoich dzieci do naszych placówek proszeni są o potwierdzenie posłania dziecka bezpośrednio do dyrektora szkoły. W okresie 25-29 maja rodzice, którzy zdecydują się posłać dzieci do placówek muszą we własnym zakresie zapewnić dowóz dziecka i jego odbiór. Natomiast ponowne uruchomienie dowożenia autobusami szkolnymi rozważane jest od czerwca, w zależności od liczby chętnych dzieci. Poniżej zostają udostępnione Państwo wytyczne dla rodziców przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pobierz wytyczne dla przedszkoli

Pobierz wytyczne dla dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Jasnoszare tło z ikoną kartki z listą na różowo-fioletowym tle po lewej stronie.
Po prawo tekst na białym prostokącie: "Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna"
Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

 1. Od 6 kwietnia przechodzimy na zmianowy tryb pracy zdalnej.
 2. Dyrektor szkoły będzie dostępny pod telefonem : 664 458 532
 3. Wszelkie sprawy proszę kierować na adres mailowy szkoły: szkola_niezywiec@wp.pl
 4. Szkoła jest zamknięta dla petentów

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu

ZDALNE LEKCJE

WAŻNE DLA RODZICÓW!!!!!!!!

KORONAWIRUS

PROGRAM DLA SZKÓŁ – OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

2019/2020

Wywiadówka odbędzie się 10 lutego 2020.r o godzinie 16.00.

Nowe zasady opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr.10/101/19 od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana zasad pobierania opłat za przedszkole. Proszę o zapoznanie się z uchwałą:

Projekt „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego relizuje projekt „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.

W ramach projektu na terenie całego woj. kujawsko-pomorskiego organizowane będą bezpłatne szkolenia językowe (do wyboru język angielski, język niemiecki lub język francuski).

Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).
O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy.

W ramach udziału w szkoleniu zaplanowano badanie wyników nauki w postaci trzech egzaminów wewnętrznych (po zakończeniu każdego modułu).

Po zakończeniu realizacji całego szkolenia odbędzie się egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania kwalifikacji językowych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.projektmowiszmasz.pl/

Komitet rodzicielski rok szkolny 2019/2020

Składka na komitet rodzicielski wynosi 20 zł. od ucznia i 10 zł od kolejnego dziecka w rodzinie.

Wyjaśnienie w sprawie ubezpieczeń grupowych w szkole

Dnia 18 września 2019 r o godzinie 16.00 zapraszam na zebranie z rodzicami, na którym omawiane będą bieżące sprawy związane z organizacją roku szkolnego 2019/2020. Miło będzie jeśli Państwo osobiście zechcecie uczestniczyć w sprawach związanych z Waszymi dziećmi.

Dyrektor Szkoły Aleksandra Kotas

2018/2019

Projekt „Edukacja dla przyszłości”

Od dnia 1 maja 2019 rozpoczną się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół w Gminie Bobrowo uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w nowym projekcie mającym na celu:

 • poprawę jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych Gminy Bobrowo, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych,

Dostępność zajęć będzie bardzo szeroka, będą to:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej/matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów i umiejętność pracy zespołowej (koło majsterkowiczów)

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne (koło szachowe)

Zajęcia rozwijające z matematyki (koło matematyczne)

Kryteria rekrutacji uczestników na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Kryteria rekrutacyjne mające zastosowanie do wyłonienia uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 1. kryterium formalne:
 2. uczniowie/uczennice uczący się w szkołach objętych projektem (na dany typ zajęć w danej szkole mogą być zrekrutowani uczniowie tylko tej szkoły),
 3. uczniowie/uczennice, którzy/które nie byli uczestnikami projektu „Innowacyjna edukacja w Gminie Bobrowo”;
 4. kryterium merytoryczne:
 5. zajęcia rozwijające (przedmiotowe) – uczniowie z najwyższymi ocenami z przedmiotu/przedmiotów z zakresu którego/których będą prowadzone zajęcia rozwijające (na które uczeń złożył dokumenty rekrutacyjne),
 6. zajęcia rozwijające (koło majsterkowiczów, koło szachowe, koło małych przedsiębiorców, warsztaty techniki i robotyki, koło młodych ekologów) – uczniowie z najwyższymi średnimi ocen na koniec semestru poprzedzającego semestr, w którym rozpoczną się zajęcia rozwijające,
 7. zajęcia rozwijacie kompetencje cyfrowe, koło redakcyjne z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu diagnostycznego z kompetencji cyfrowych,
 8. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przedmiotowe) – uczniowie z najniższymi ocenami z przedmiotu z zakresu którego będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (na które uczeń złożył dokumenty rekrutacyjne),
 9. zajęcia specjalistyczne – uczniowie z opiniami/orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej zalecającymi udział w zajęciach specjalistycznych, uczniowie z opiniami pedagoga szkolnego/wychowawcy zalecającymi udział w zajęciach specjalistycznych,
 10. zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – uczniowie z opiniami pedagoga szkolnego/wychowawcy zalecającymi udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Przebieg rekrutacji uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

 1. Uczestnicy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych składają podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej.
 2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z opisanymi kryteriami w § 3.
 3. Listy zakwalifikowanych uczestników (listy podstawowe i listy rezerwowe uczestników) dostępne są w szkole macierzystej oraz w biurze projektu.
 4. Osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, złożonej w biurze projektu w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list w biurze projektu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni kalendarzowych.

Zachęcam wszystkich uczniów do udziału zajęciach dodatkowych

Informacje o strajku

10.04.2019r

Drodzy rodzice i uczniowie informuję,że strajk nauczycieli potrwa do piątku czyli 12.04.2019 r. W poniedziałek uczniowie klasy ósmej przychodzą do szkoły na egzamin o godzinie 8.25. Jednocześnie przypominam,że pozostali uczniowie przychodzą do szkoły 24 kwietnia po przerwie świątecznej.

Nauczyciele z oddziałów pięcio – i sześciolatków są powołani do komisji nadzorujących egzamin ósmoklasistów – dzieci z tych grup również mają wolne

Przedszkole będzie czynne od poniedziałku zgodnie z planem. Pozdrawiam Aleksandra Kotas Dyrektor Szkoły

07.04.2019r

Drodzy rodzice i uczniowie – w związku z nieuzyskaniem porozumienia z wszystkimi związkami zawodowymi z rządem, w naszej szkole jutro odbędzie się strajk. Na bieżąco będę informowała o sytuacji w dniach kolejnych.

05.04.2019r

Szanowni Państwo.
W związku ze strajkiem nauczycieli jaki ma mieć miejsce od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r.zwracam się z prośbą do Państwa aby w miarę możliwości zapewnili opiekę swoim dzieciom w domu i nie posyłali dzieci do szkoły. Oczywiście dla tych, którzy, nie mają możliwości zapewnienia opieki w danym dniu, szkoła taką opiekę zapewnia. Proszę też śledzić wiadomości w mediach, gdyż jeśli dojdzie do porozumienia, strajk zostanie odwołany i zajęcia od poniedziałku będą odbywały się zgodnie z planem.Z góry dziękuję za wyrozumiałość. Pozdrawiam Aleksandra Kotas -dyrektor szkoły

Rekolekcje:

W dniach 13-15 marca będą odbywały się rekolekcje. W środę i w czwartek uczniowie przychodzą do szkoły, natomiast w piątek do kościoła parafialnego w Nieżywięciu.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

29 stycznia 2019 r (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami na którym przedstawione zostaną wyniki klasyfikacji za I semestr 2018/2019. Następnie po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach. Rodzicom uczniów klasy VIII zostaną przedstawione zasady rekrutacji do szkół. Serdecznie zapraszam Aleksandra Kotas

02.listopada 2018

15,16,17 kwietnia 2019- egzamin ósmoklasisty

02 maja 2019

03 czerwca 2019- dzień dziecka

13 czerwca 2019- spatarakiada

Udostępnij innym poprzez: