Edukacja dla przyszłości

Projekt „Edukacja dla przyszłości”

Od

dnia 1 maja 2019 rozpoczną się

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół w Gminie Bobrowo

uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w nowym projekcie mającym na celu:

 • poprawę jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych Gminy Bobrowo, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych,

Dostępność zajęć będzie bardzo szeroka, będą to:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej/matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów i umiejętność pracy zespołowej (koło majsterkowiczów)

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne (koło szachowe)

Zajęcia rozwijające z matematyki (koło matematyczne)

Kryteria rekrutacji uczestników na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Kryteria rekrutacyjne mające zastosowanie do wyłonienia uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

 1. kryterium formalne:
 2. uczniowie/uczennice uczący się w szkołach objętych projektem (na dany typ zajęć w danej szkole mogą być zrekrutowani uczniowie tylko tej szkoły),
 3. uczniowie/uczennice, którzy/które nie byli uczestnikami projektu „Innowacyjna edukacja w Gminie Bobrowo”;
 4. kryterium merytoryczne:
 5. zajęcia rozwijające (przedmiotowe) – uczniowie z najwyższymi ocenami z przedmiotu/przedmiotów z zakresu którego/których będą prowadzone zajęcia rozwijające (na które uczeń złożył dokumenty rekrutacyjne),
 6. zajęcia rozwijające (koło majsterkowiczów, koło szachowe, koło małych przedsiębiorców, warsztaty techniki i robotyki, koło młodych ekologów) – uczniowie z najwyższymi średnimi ocen na koniec semestru poprzedzającego semestr, w którym rozpoczną się zajęcia rozwijające,
 7. zajęcia rozwijacie kompetencje cyfrowe, koło redakcyjne z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu diagnostycznego z kompetencji cyfrowych,
 8. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przedmiotowe) – uczniowie z najniższymi ocenami z przedmiotu z zakresu którego będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (na które uczeń złożył dokumenty rekrutacyjne),
 9. zajęcia specjalistyczne – uczniowie z opiniami/orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej zalecającymi udział w zajęciach specjalistycznych, uczniowie z opiniami pedagoga szkolnego/wychowawcy zalecającymi udział w zajęciach specjalistycznych,
 10. zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – uczniowie z opiniami pedagoga szkolnego/wychowawcy zalecającymi udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Przebieg rekrutacji uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

 1. Uczestnicy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych składają podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej.
 2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z opisanymi kryteriami w § 3.
 3. Listy zakwalifikowanych uczestników (listy podstawowe i listy rezerwowe uczestników) dostępne są w szkole macierzystej oraz w biurze projektu.
 4. Osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, złożonej w biurze projektu w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list w biurze projektu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni kalendarzowych.

Zachęcam wszystkich uczniów do udziału zajęciach dodatkowych

Udostępnij innym poprzez: